top of page

​Mặc dầu trong thời gian quan bà con khắp nơi đã nhiệt tình đóng góp hình ảnh và tin tức của cá nhân và gia đình mình, nhưng cuốn Gia Phả của Phòng Lạc Hóa xuất bản vào tháng 08 năm 2014 còn thiếu sót nhiều về tin tức của thế hệ Vĩnh, Bảo, Qúy, Định. Trong tương lai tới xin bà con quan tâm, tiếp tục cập nhật tin tức, hình ảnh của con, cháu mình để cuốn Gia Phả Phòng Lạc Hóa ngày càng đầy đủ hơn.

bottom of page