top of page

Hằng năm Xuân Thu hai kỳ tảo mộ, cắt đặt người thường xuyên trông nom, làm cỏ sạch sẽ lăng mộ ở sơn phần Nguyệt Biều và Lịch Đợi . Xem xét các mộ phần có gì cần tu sữa. Những mộ phần nào không còn hậu duệ hoặc vì lẽ gì không có điều  kiện tu bổ thì HỘI ĐỒNG GIA TỘC có trách nhiệm điều nghiên tùy khả năng mà chỉnh trang lại. HỘI ĐỒNG GIA TỘC phải có bổn phận để tâm theo dõi những khu vực có các lăng mộ bị bắt buộc phải di dời để kịp thời có thời gian lo liệu.

bottom of page