top of page

​Tổng Kết Chi Thu Hàng Năm

​Việc thâu nhập và chi tiêu trong ngân qũy của Phủ Phòng vẫn được trình bày chi tiết và rõ ràng vào cuối năm để tường trình cho bà con. Dưới đây là những khoảng chi tiêu định kỳ của Phủ Thờ.

  • Tiền thù lao cho những thành viên trực tiếp đảm nhận công việc hương khói, cúng kỵ hàng năm tại Phủ Thờ.

  • Tiền cúng kỵ hàng năm tại phủ thờ.

  • ​Tiền tu bổ lăng mộ hàng năm.

Tổng Kết Chi Thu Của Phòng Lạc Hóa Tại Phủ Thờ - Huế - Năm 2017

February 12, 2018

Tổng Kết Chi Thu Của Phòng Lạc Hóa Năm 2016

February 17, 2017

1 / 1

Please reload

bottom of page