top of page
Chi Tiêu Thường Niên của Phòng Lạc Hóa

Chi Tiêu Thường Niên Của Phòng Lạc Hóa

Hàng năm Bà Con trong và ngoài nước gởi tiền đóng góp đều đặn ​cho ngân qũy hương khói Phủ Thờ, kết hợp với Bà Con trong nước lo lắng chu toàn công việc hiếu sự đối với Tổ Tiên, Ông Bà. Nhân đây Ban Đại Diện xin tường trình cho Bà Con được rõ những khoản chi tiêu định kỳ hàng năm của Phòng Lạc Hóa như sau:

bottom of page