top of page

Tinh thần Lá Lành Đùm Lá Rách

Các gia đình trong gia tộc đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm đến các gia đình gặp rủi ro có nhiều khó khăn. Khi trong bà con có người gặp hoạn nạn hay gia đình có tang chế, H.Đ.G.T sẽ để cử Ban Đaị Diện giúp đỡ về vật chất và tinh thần dựa trên hoàng cảnh của cá nhân và gia đình đang gặp hoạn nạn, khó khăn.

bottom of page