top of page

Tổ ChứcNhân Sự

 • Hội Đồng Gia Tộc của Lạc Hóa Phòng: trong buổi họp bà con tại Phủ Thờ ngày 12 tháng 6 năm 2016, bà con đề cử, chọn lựa nhân sự để thành lập HỘI ĐỒNG GIA TỘC đại diện cho nguyện vọng và tiếng nói chung của toàn thể bà con trong giòng họ. Thành viên của Hội Đồng Gia Tộc gồm có bảy thành viên và ba dự khuyết. Tất cả thành viên trong H.Đ.G.T phải có trách nhiệm tinh thần về sự hưng thịnh và thanh danh của gia tộc, phải có uy tín, sức khoẻ, trí tuệ minh mẫn, công tâm, phải thông hiểu thấu đáo lịch sử và nguồn gốc của Gia Tộc, các thành viên có quyền bình đẳng về phát biểu ý kiến ngang nhau. Khi biểu quyết một quyết định gì, luôn giữ trên nguyên tắc thiểu số tuân theo đa số.

 • Nhiệm vụ của Hội Đồng Gia Tộc Lạc Hóa Phòng:

 

 • Chịu trách nhiệm trong công việc quản lý và trùng tu ngôi Từ Đường, mồ mã Tổ Tiên trong dòng họ.
 • Chịu trách nhiệm trước Tổ Tiên và Gia Tộc về mọi biểu quyết.
 • Gìn giữ, bảo tồn các di sản về vật chất và tinh thần của dòng họ.
 • Bầu và bãi nhiệm các thành viên trong Ban Đại Diện.
 • Chịu trách nhiệm thực thi và sửa đổi các nội quy của Gia Tộc
 • Gầy dựng tình đoàn kết gắn bó giữa bà con trong dòng họ. ​
 • Vận động tất cả bà con đóng góp hàng năm cho ngân qũy của dòng họ.

Nhiệm kỳ của H.Đ.G.T là năm (5) năm. Trong Hội Đồng khi thành viên nào có khiếm khuyết, không đảm trách chu toàn trách nhiệm của mình thì H.Đ.G.T đề cử một thành viên trong gia tộc thay thế ngay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

Bà con cũng đã bầu chọn và thành lập Ban Đại Diện mới của Lạc Hóa Phòng, thường xuyên trực tiếp điều hành công việc của Phủ phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Các ông Phó ban, dưới sự điều động của ông Trưởng ban, trợ giúp Trưởng ban mọi việc được giao phó, được chỉ định thay thế Trưởng ban trong trường hợp Trưởng ban vắng mặt.

 • Ông Thư ký tổng hợp và báo cáo bằng văn bản mọi sinh hoạt trong Phủ Phòng; Lưu giữ những giấy tờ sinh hoạt của Phủ Phòng và những quyết định của HỘI ĐỒNG GIA TỘC đề xuất.

 • Ông Thủ quỹ bảo quản, giữ gìn ngân quỹ, tài chánh của Gia Tộc. Lập bản thu chi và báo cáo đến tất cả bà con hàng sáu tháng

 

BAN ĐẠI-DIỆN có nhiệm kỳ năm (5) năm.

 

Dưới đây là danh sách các thành viên trong Hội Đồng Gia Tộc của Phòng Lạc Hóa
Dưới đây là danh các thành viên trong Ban Đại Diện của Phòng Lạc Hóa

Ông Vĩnh Thục - Trưởng Hội Đồng Gia Tộc:

  Email: npvinhthucct@gmail.com - Hòa Lan - Phone: (31) 78 6159319

Ông Vĩnh Thúc: Thành Viên H.Đ.G.T

Email: npvinhthuc@gmail.com - North Carolina - Hoa Kỳ - Phone: (707) 318 - 2588

Ông Vĩnh Thái: Thành Viên H.Đ.G.T

Email: nphuocvinhthai@gmail.com - Sài Gòn - Việt Nam - Phone:  0903005552

Ông Bảo Bình: Thành Viên H.Đ.G.T

Email: npbaobinh@gmail.com - Thanh Hóa - Việt Nam - Phone:  0912163176

Please reload

Ông Bảo Toàn - Thành Viên H.Đ.G.T

Email: nphuocbaotoan@gmail.com  - Nha Trang - Việt Nam - Phone: 0905140750

Ông Bảo Định - Thành Viên H.Đ.G.T

Email: hunglong1212@yahoo.com - Sài Gòn - Việt Nam - Phone: 0908145010 

Ông Vĩnh Anh: Thành Viên H.Đ.G.T

Email: npvinhanh57@gmail.com - Đà Lạt - Việt Nam - Phone:  0919066656

Please reload

Trưởng Ban Đại Diện Phòng Lạc Hóa : Ông Vĩnh Thành

Email: npvinhthanh@gmail.com - Sài Gòn - Việt Nam - Phone: 0908880045

Phó Ban Đại Diện: Ông Bảo Tiến

Đà Nẳng - Việt Nam - Email: baotiendanang@yahoo.com - Phone: 0905138103

Phó Ban Đại Diện: Lo công việc hương khói, kỵ giổ và trông nom bên trong khuông viên Phủ Thờ.

Ông Vĩnh Tâm - Thừa Thên - Điện Thoại: 0905495294

Phó Ban Đại Diện - Đảm trách công việc thông tin liên lạc: Ông Vĩnh Hiệp

Alpharetta GA - Hoa Kỳ - Điện Thoại: 916 949 0297 - Email: npvinhhiep@gmail.com


Please reload

Thủ Qũy Phòng Lạc Hóa: Bà Tôn Nữ Trang Đài

55 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - Email: dai.tonnu@gmail.com - Điện Thoại: 0976260589

Tổng Thư Ký: Ông Vĩnh Thu

T.P HCM - Việt Nam - Điện Thoại: 01225901350

Please reload

bottom of page