top of page

Hằng tháng, ngày rằm, mồng một phải có hương hoa quả phẩm, dâng hương lễ bái. Những ngày lễ kỵ chính tại phủ thờ:

 

  1. Ngày kỵ ĐỨC TỪ, Thân mẫu của Ngài Hoàng Lạc Hóa Quận Công Miên Vũ

  2. Lễ kỵ Ngài Hoàng Lạc Hóa Quận Công Miên Vũ

  3. Lễ kỵ Ngài Kỳ Ngoại Hầu Hường Chước.

  4. Lễ kỵ Cụ Bà Kỳ Ngoại Hầu Hường Chước

  5. Lễ kỵ Cụ Ông Công Tôn Ưng-Dinh

  6. Lễ kỵ Cụ Bà Công Tôn Ưng-Dinh

  7. Lễ kỵ Cụ Ông Công Tôn Ưng-Yên

  8. Lễ Kỵ Cụ Ông Công Tôn Ưng-Viên

  9. Ngày Rằm, tháng Bảy lễ hiệp kỵ. Lễ kỵ tất cả chư hương linh con cháu các thế hệ trong thân tộc.

bottom of page