top of page

Bà Con đề cử, chọn lựa nhân sự để thành lập HỘI ĐỒNG GIA TỘC đại diện cho toàn thể bà con của Phủ Phòng . Thành viên của HỘI ĐỒNG GIA TỘC có thể từ bảy đến chín  (7-9) người. Các thành viên có quyền hạn ngang nhau. Khi biểu quyết một quyết định gì, luôn giữ trên nguyên tắc thiểu số tuân theo đa số.

 

HỘI-ĐỒNG có quyền hạn tuyệt đối, tối cao xếp đặt, giải quyết mọi việc trong Phủ Phòng. Nhiệm kỳ của HỘI ĐỒNG là năm(5) năm. Trong HỘI-ĐỒNG khi có khiếm khuyết vị nào thì HỘI-ĐỒNG đề cử một thành viên trong gia tộc thay thế ngay.

 

HỘI ĐỒNG GIA TỘC đề cử, thành lập BAN ĐẠI DIỆN, thường xuyên trực tiếp điều hành công việc của Phủ phòng.

 

BAN ĐẠI  DIỆN gồm có:

 

  • Một Trưởng Ban

  • Bốn Phó  Ban

  • Một Thư Ký

  • Một Thủ Quỹ

 

BAN ĐẠI-DIỆN có nhiệm kỳ năm (5) năm

 

  • Các ông Phó ban, dưới sự điều động của ông Trưởng ban, trợ giúp Trưởng ban mọi việc được giao phó, được chỉ định thay thế Trưởng ban trong trường hợp Trưởng ban vắng mặt.

  • Ông Thư ký tổng hợp và báo cáo bằng văn bản mọi sinh hoạt trong Phủ Phòng; Lưu giữ những giấy tờ sinh hoạt của Phủ Phòng và những quyết định của HỘI ĐỒNG GIA TỘC đề xuất.

  • Ông Thủ quỹ bảo quản, giữ gìn ngân quỹ, tài chánh của Gia Tộc. Lập bản thu chi và báo cáo đến tất cả bà con hàng sáu tháng.

bottom of page